Spoločné stolovanie a zdieľanie sa

„... po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm."   (Sk. 2,46)

     Vo všeobecnosti sa stretnutie začína jedlom. Je dôležité, aby bolo jednoduché. Každý manželský pár môže priniesť nejaký chod jedla, a to takým spôsobom, aby si každý mohol brať z neho a aby bol na radosť tým, ktorí vynaložili čas a prostriedky na jeho prípravu.   

    Počas spoločného stolovania zdieľame udalosti z nášho života. Všetci by mali povedať, čo sa deje v ich živote. Je to čas spoznávania našich radostí, problémov, čas vzájomnej pomoci. Táto časť programu trvá približne hodinu.

   „A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov."      (1 Pt 4,8)

Modlitba

 „Rozprával im podobenstvo, ako sa treba stále modliť  a neochabovať."  ( Lk 18,4)
  
„Modlitba je osobný rozhovor jednotlivca alebo spoločenstva s Bohom."    (Príhovor Pápeža Jána Pavla II. pre tretie milénium.)

   Zapálime sviecu, vzývame Ducha Svätého. Modlitby začínajú pomalým čítaním textu z Písma a to nahlas, a potom nasleduje ticho, ktoré umožní vnútorne prijať a rozjímať Slovo Pána. Ticho po každom rozjímaní je tiež modlitba. Vtedy každý počúva, čo mu Ježiš hovorí, a ak môže odpovedá Ježišovi nahlas vo forme modlitby chvály, vzdávania vďaky, vo forme prosebnej modlitby alebo odprosenia. Keď kňaz vycíti, že je možné skončiť, zhrnie rozjímanie Božieho slova v krátkej záverečnej spontánnej modlitbe.

   Následne si všetci navzájom povedia svoje modlitbové úmysly. Môžu sa týkať ich osobného manželského či rodinného života, alebo iných ľudí. Potom máme celý mesiac prosiť Boha za tieto úmysly, ktoré sme si na stretnutí povedali. Keď všetci manželia vyslovia svoje úmysly, kňaz prednesie úmysly Bohu. Modlitbovú časť stretnutia zakončíme žalmom, alebo breviárovým hymnom z daného dňa alebo inou modlitbou (Otče náš, Magnificat) v spojení s celou Cirkvou. Táto časť trvá polhodiny – nie dlhšie.

     Ďalšiu polhodinu tvorí zdieľanie sa s konkrétnymi bodmi úsilia, ktoré je silným momentom vzájomnej duchovnej pomoci. Táto vzájomná  starostlivosť sa uskutočňuje troma spôsobmi:

- vytrvalé  hľadanie Božej vôle;
- hľadanie pravdy v nás samých;
- skúsenosť zo stretnutia sa a spoločenstva

      Svojím zdieľaním chceme obohatiť celé spoločenstvo, a preto hovoríme nielen to, či sa nám podarilo uskutočniť navrhnuté úlohy, ale hovoríme aj o radosti, akú sme vďaka tomu prežili. Poprípade hovoríme o svojich ťažkostiach. Nezabúdajme na to, že je to čas na vzájomnú pomoc. V skupine sa každý  nachádza na rozličnom stupni duchovného života a napreduje vlastným tempom. Je potrebné akceptovať túto rozdielnosť, aby sa každý mohol slobodne a v dôvere odovzdať. Skúsenosti, vývoj vpred, alebo ťažkosti môžu pomôcť druhým v ich vlastnom napredovaní vo viere.

    DÔLEŽITÉ je, aby sme na záver nášho zdieľania požiadali kňaza o zhrnutie našich výpovedí.  Po zdieľaní  sa s  konkrétnymi bodmi úsilia nasleduje spoločná modlitbu stretnutia, ktorá vytvára  atmosféru.