Henri Caffarel
30.6.1903 - 18.9.1996

Dňa 25. 2. 2014 bolo 75. výročie prvého stretnutia skupiny, ktoré O. Caffarel spomína ako narodeniny Hnutia Equipes Notre Dame. ...
Odporúčame Vám osláviť 75. výročie tohto dňa.
Navrhujeme, aby sa v ten večer všetky manželské páry pomodlili modlitbu, ktorá bola povedaná na prvom stretnutí skupinky v r. 1939, ďakujúc Bohu za dar Hnutia END.

„Pane, požehnaj nás, požehnaj našu lásku...
Sme veľmi slabí,
ale chceme Ti cez našu sviatosť manželstva vzdať plnú chválu, ktorú od nás očakávaš.
Ó Bože, skutočne žijúci v našich dušiach,
udeľ nám tento dar, aby sme sa vedeli obetovať jedni druhým,
úplne sa oddať tým, ktorých si nám zveril do starostlivosti,
tak, aby sme sa stali jedným srdcom, úplne oddaným Tebe."

Prvé stretnutie skupinky...

75. narodeniny hnutia END...

..."Poď a nasleduj ma"...

   Táto výzva Krista je adresovaná každému pokrstenému, aby sa otváral Duchu Svätému, vždy viac a viac jeho láske a vydával svedectvo. Táto výzva Krista je  adresovaná  predovšetkým kresťanským manželským párom. Manželia sú povolaní hľadať Boha uprostred  svojej manželskej lásky. Takto je ľudská láska  obrazom Božej lásky.

Cieľ skupín Panny Márie

   Cieľom Skupín Panny Márie je pomôcť manželským párom naplno žiť ich sviatostné manželstvo.
„Skupiny Panny Márie majú ako základný  cieľ pomôcť manželským párom smerovať k svätosti. Nie viac, nie menej."
                                                                                                                        (P. Henri Caffarel)

Prečo názov "Skupina" ?

   Pretože slovo  „skupina" jasne vyjadruje ducha a potrebnú jednotu pre nasledovanie spoločnej túžby.
   Pretože touto cestou manželské páry Skupín Panny Márie  chcú vynaložiť  spoločné úsilie navzájom si  pomáhať  a starať  sa o iných ako aj o vlastný duchovný a ľudský vývoj.

Prečo skupina "Panny Márie" ?

   Hnutie je pod záštitou Panny Márie, pretože Mária viedla Krista, ktorý je centrom duchovného života členov skupín. Mária je pre nich pre svoju oddanosť do vôle Božej dokonalým príkladom poslušnosti Duchu Svätému.

   Skupina Panny Márie je komunita spojená sviatosťou manželstva. Pomáha párom plne žiť svoju sviatosť "v Kristovi", pomáha lepšie reagovať na jeho volanie a pomáha im, aby boli príkladom a svedkami kresťanského manželstva v Cirkvi a vo svete.

   Skupina je viac ako ľudské spoločenstvo, je zjednotená v mene Krista. Pri zjavení sa Krista apoštolom po Jeho zmŕtvychvstaní, umožnili Jeho slová apoštolom pochopiť Písmo a spoznať Jeho posolstvo. Rovnakým spôsobom je Kristus  prítomný pri našich stretnutiach. Zjednotení v Jeho mene, Jeho Duch živí našu vieru a dáva jej rásť.

"Ďakujem, že ste nás nenechali osamote v hlásaní krásy lásky a veľkosti zjednotenej v  manželskom páre. Ďakujem vám všetkým v mene pastierov Cirkvi. Vaša práca je významná pretože predstavuje do značnej miery dôveryhodnosť cirkvi"

Kardinál Danneels na 40. výročie Belgickej Charty

Dôvod existencie skupín Panny Márie

     Dôvodom existencie Skupín Panny Márie je pomôcť manželským párom objaviť bohatstvá  sviatosti  manželstva a žiť manželskú spiritualitu.

     Skupiny sú vytvorené z manželských párov, ktoré veria v ideál kresťanského manželstva, a ktoré chcú:

• Zostať vernými svojím krstnými prísľubom.
• Postaviť Krista do centra svojho života.
• Založiť svoj manželský a rodinný život na Evanjeliu.
• Snažiť sa lepšie spoznávať Božiu vôľu ohľadom muža a ženy a napĺňať ju.
• Svedčiť životom o Božej láske.
• Vydať  svedectvo kresťanských hodnôt vo svojom sociálnom a profesionálnom živote.
• Aktívne podporovať Cirkev, biskupov a kňazov.
• Spolupracovať s Bohom a slúžiť iným.
• Podporovať manželstvo a rodinný život v spoločnosti.