« Späť

Všetko povstalo skrze Neho.

Všetko povstalo skrze Neho.

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. ( Jn1, 1-18 )
 

"Všetko povstalo skrze neho" (Jn 1, 3).Jeden príbeh hovorí, že katolícky kňaz raz navštívil dom Alberta Einsteina. Tento kňaz kedysi dávno čítal Einsteinov článok, v ktorom uvádzal svoje presvedčenie, že musí existovať určitý poriadok a plán s celým vesmírom. Kňaz sa chcel Einsteina vypytovať na túto teóriu, ale Einstein mu kládol otázky o svätej omši. Kňaz mu vysvetlil transsubstanciáciu, teda premenenie chleba a vína na telo a krv Ježiša Krista. Povedal, že je to podobné ako Einsteinova teória premeny hmoty na energiu. Einstein mu na to povedal: "To znamená, že Kristus je večný a nekonečný."Neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by sa Einstein stal veriacim, ale možno by sa ním bol stal, keby bol rozjímal nad dnešným evanjeliovým čítaním. Lebo Ján hovorí, že Boh je nielen nekonečný a večný, ale aj živý. Nie je len akousi neosobnou silou, ktorá by sa dala merať, ale je Bohom lásky. Poslal svojho Syna, svoje živé Slovo, Ježiša, aby nás zachránil - aby sme mohli žiť ako jeho deti. V Ježišovi náš život dostáva svoj význam a cieľ. V ňom vieme, odkiaľ sme prišli a kam ideme. V ňom konečne vesmír dáva zmysel!Albert Einstein strávil celý svoj život snahou pochopiť priestor a čas. Odkiaľ pochádzame? Kam smerujeme? Ako to všetko spolu súvisí? Pre fyzika sú to výborné otázky. Ale sú užitočné aj pre bežných ľudí, ako sme my, aby sme o nich uvažovali v modlitbe pred Bohom alebo počas eucharistickej adorácie.Zvlášť dnes - v posledný deň v roku - vstúp do prítomnosti nekonečného, večného a stále prítomného Božieho Slova. Dovoľ mu, aby ti ukázal, kto si, odkiaľ si prišiel, ale aj to najdôležitejšie: kam ťa chce viesť. Ver tomu, že Boh, ktorý je od vekov - ten, ktorý stvoril čas -, vykúpil tvoju minulosť. Má v rukách aj tvoju budúcnosť. A po celý čas kráča s tebou. Tak sa mu odovzdaj. Dôveruj mu, dovoľ mu vdýchnuť ti do srdca večnosť.


Pane, dnes ti ponúkam svoj život, všetky svoje plány a sny. Príď a vládni môjmu srdcu, Pane. Veď moje chodníky po celý nastávajúci rok.

 

( prevzaté  z internetovej stránky Christ-Net.Sk)