« Späť

Dom v Nazarete

Dom v Nazarete

   V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou." Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca."  Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?" Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné." Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Anjel potom od nej odišiel. (Lk 1, 26-38)

   Ide o dom, v ktorom vyrastal Ježiš. Všetci máme túžbu, aby sa náš dom podobal tomuto domu. Mária dostala veľký dar od Boha. Bola na to pripravená? A Jozef bol prekvapený? Je to pre nás veľká informácia, aby sme neboli pasívni, aby sme nebránili Bohu vojsť do nášho domu. Ako by to vyzeralo, keby Mária povedala NIE? Preto každý Boží príchod, ktorý „búra“ naše plány, treba prijať. My vidíme iba to, čo je dnes. Ale Ježiš to vidí komplexne. Na ikone END vidieť postavy Márie a Jozefa. Oslovuje nás Jozefov postoj. Jozef je takou zárukou. Sú všetci spolu. Spájala ich láska a modlitba.

   Svätá Rodina je príkladom veľkej pokory. Pripomína nám modlitbu a dôležitosť sviatosti manželstva. Sviatosť manželstva je zmluva medzi nami a Bohom. Svätá Rodina žila v jednote a Boh bol v centre ich života. Svätá Rodina je naším vzorom a príkladom. Život v láske a jednote. Ježiš získal veľmi peknú formáciu vo svojom živote. Bol veľmi radikálny a od Neho sa učíme kráčať spolu.

   Poslušnosť Bohu a vernosť až do konca.

   Láska k Sv. Rodine a Kristova láska. Učí nás takej láske.

   Veľmi dôležitá je modlitba – stretnutie s Bohom. Kristus sa často vzdiaľoval mimo a rozprával sa s Otcom. Aj keď si vyberal apoštolov, modlil sa celú noc. Aj my by sme mali prosiť a modliť sa o správne rozhodnutie. Modlitba by mala byť aj osobná. Odovzdať ráno celý deň Bohu a prosiť Ho, aby mi pomohol počas dňa.

   Modlitba je veľmi dôležitá v osobnom aj manželskom stave, je pokrmom pre náš život.

   Otec Caffarel povedal: „Ak vieme, že musíme jesť, aby sme žili, tak prečo nechápeme, že keď chceme žiť duchovne, musíme sa modliť.“

   Dôležité je, postaviť sa vo svojom srdci pred Boha. Nemôžeme zanedbávať svoje povinnosti, ale je dôležité, postaviť sa pred Boha. Pri dobrej modlitbe sa niekedy ukáže, na čom si zakladáme, a nakoniec možno zistíme, že to nie je až také dôležité.

   Svätá Rodina je nám príkladom. Sviatosť manželstva je zmluva medzi nami a Bohom. Ak Kristus spolu so sviatosťou manželstva vstúpil do nášho života, tak nemôžeme teraz žiť ako keby neexistoval. Úlohou je obracať sa na Krista, lebo nie sme schopní konať bez Neho. On je zárukou nášho šťastia.

   Otec Caffarel povedal: „Manželstvo bez manželskej modlitby je ako kňaz, ktorý by mal veľa inej dobrej práce avšak na úkor sv. omše.“ „Sviatosť manželstva je ako keby Ježiš staval chrám, ktorý spolu s manželmi slúži iným.“

   Manželská modlitba má obrovskú silu. Každodenná modlitba nás naučí pokore, lebo sa nedá pomodliť, keď sme pohádaní. Vtedy je možné pomodliť sa osobne alebo s deťmi, ale nedá sa pomodliť s partnerom. Manželská modlitba často zachráni manželstvo. Aj tá najkratšia manželská modlitba má veľkú silu. Ak v našom živote bude Kristus, dá sa zvládnuť všetko. Máme svoje problémy, ale vďaka nášmu spoločenstvu sa naučíme riešiť problémy. Naučíme sa byť spoločne vo všetkom.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Mať Boha v centre svojej rodiny je túžbou každého z nás. No k tomu, aby bol Boh skutočne centrálnym bodom v našom dome ( našej rodine ) je potrebné pozvanie, naše pozvanie Boha do našej rodiny. Toto pozvanie sa uskutoční vtedy, keď svoje srdcia otvoríme pre prijatie Boha. To je prvý a veľmi dôležitý bod, otvorenie svojich sŕdc a pozvanie Boha k nám. Potom však nasleduje ďalší a nemenej dôležitý bod a to je počúvanie Božieho hlasu v našom dome, cez čítanie Biblie, modlitbu a vzájomného delenia sa medzi sebou. Toto už vyžaduje od nás aj našu aktivitu v podobe vnútorného stíšenia sa načúvania hlasu Boha. Posledným bodom, ktorý si vyžaduje našu najväčšiu snahu je odpoveď na Boží hlas, ktorým sa nám prihováral a ktorý sme začuli. Táto odpoveď sa realizuje konkretnými skutkami. Až pri splnení všetkých troch bodov môžme skonštatovať, že Boh je stredom a centrálnym bodom našej rodiny.
Odoslané 9.12.2013 23:26.