« Späť

Manželské rekolekcie 16.-18.1.2015 - 2.časť

Manželské rekolekcie 16.-18.1.2015 - 2.časť

Pilotáž (učenie sa života Equipes, pedagogika pilotáže)

Pilotáž

 1. Učenie sa života v END

 

 1. Pohostinnosť  -    naučiť nové páry, aby sa postupne stali aj oni hostiteľmi
 • naučiť ich presnosti; ak niektorý pár opakovane mešká, nečakať, ale začať bez nich
 1. Zdieľanie sa   -    dať možnosť vyjadriť sa každému
 • manželia sa majú zdieľať spoločne; ak je niekto ostýchavý, vyzvať ho k zdieľaniu sa
 1. Príprava doma - zamyslieť sa spoločne nad udalosťami posledného mesiaca,           dohodnúť sa, čo na stretnutí povieme; pripraviť sa na zdieľanie

Nevynášame žiadne informácie o pároch!

 1. Modlitba        -     počúvanie Božieho Slova
 • meditácia
 • úmysly
 • Magnificat
 • nevysvetľovať Božie Slovo; vnímať a povedať, čo mi Boh cez svoje Slovo hovorí. Každý pilotný pár má žiť Božím Slovom. Čas modlitby môže byť ťažký kvôli rôznej duchovnej úrovni. Kto má zábrany hovoriť, môže iba prečítať časť, ktorá ho oslovila a povedať „Amen“. Postupne by sa mal naučiť tiež sa zapojiť, môže si to pripraviť už doma vopred (navrhnúť mu to medzi štyrmi očami).
 1. Konkrétne body úsilia – sú šancou na duchovný rast. Na stretnutí hovoríme o týchto bodoch. Tu si manželia pomáhajú na ceste k svätosti. Je to Boží dar pre nás.
 • dať si záležať, aby sa vyjadrili všetci, ako sa im darí
 1. Téma na zdieľanie -  charakteristickou črtou END
 •  pripraviť sa na ňu doma spoločne, dohodnúť sa, čo k tomu povieme; rozširujeme si tým vedomosti o viere, neustále sa máme učiť. Najväčším hriechom END je chýbajúca aktivita!
 • naučiť sa navzájom počúvať, neprechádzať do politiky, nepresviedčať sa o svojich názoroch, akceptovať iný názor. Nemusíme súhlasiť, ale prijmeme to. Tí, ktorí sa nepripravujú, brzdia rast END! Je potrebné aj dávať, nielen dostávať! Zodpovedný pár to zhrnie.

END nie je útočiskom pre „správne veriacich“, ale pre tých, ktorí chcú slúžiť iným. Nikto nie je nútený. Ale kto už vstúpi, mal by dodržiavať zásady.

V máji sa vyberá nový zodpovedný pár, ktorý začne od septembra

V júni prebieha zhrnutie všetkých stretnutí, celej pilotáže – dať novým párom vopred otázky, aby sa na toto stretnutie mohli pripraviť (čo bolo dobré, čo nebolo...)

Pilotáž ukončíme víkendom alebo aspoň jedným dňom. Nové páry, ktoré tvoria skupinku, si vyberajú spomedzi seba zodpovedný pár až po prijatí Charty.

Na zač. roka sa uskutoční dvojdňové stretnutie pre všetky zodpovedné páry, a sektorový pár by mal znova pripomenúť zásady Charty. Je to spojené aj so svätou omšou.

 

Pedagogika pilotáže

Cieľom je ukazovať charizmu END, aby sme smerovali k svätosti. Jedným z nástrojov sú konkrétne body úsilia, ktorých realizácia má štyri body:

 1. viera v Božiu silu (Bohu nič nie je nemožné)
 2. úsilie, na ktoré sa podujíma každý pár
 3. pomoc iných manželov
 4. podpora duchovného poradcu

Dokazujú nám to aj slová sv. Pavla: Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou  (1 Kor 15, 10) – takže naše úsilie a zároveň milosť ako Boží dar.

Regula života – sú kroky, ako zmeniť svoj život, avšak iba moja snaha nestačí, potrebujeme Božiu pomoc. Je potrebné sa modliť, aby ma Boh zmenil. Ak sa za to budem denne modliť, budem na to myslieť a nezabudnem. Zodpovedný pár má k tomu povzbudzovať aj nové páry. Aj manželstvu sa treba učiť.

Nemáme čas? Skúsme si napísať, hodinu po hodine, čo sme robili. Naozaj sme nemali čas?

Nezabúdajme na to, že stretnutie END je len zastávkou na ceste svätosti, kde sa dozvedáme, ako sa darí iným. Ale tou cestou musíme ísť sami. Nie je to len o stretnutiach. Tie nie sú naším cieľom.

Nielen hovorme, ale aj vyžadujme. Pozorujme, či sa niektorí nesnažia vyhýbať sa úlohám hnutia. Nehodnoťme, ale mobilizujme!

Svedectvo – základný nástroj END. Je dôležité, pripraviť si ho pred stretnutím. Buďme pravdiví, úctiví. Ukážme, že sa usilujeme, aj to, keď nám niečo nevychádza.

Pilotáž je hľadaním Boha, času s Ním. Ak sa niekto nedokáže spontánne modliť, pomôžme mu, ako sa modliť pri ich probléme. Povedať svoje túžby či problémy vie každý.

Sadnime si spolu – ak by s tým mal nejaký pár problém, môžeme mu v krajnej situácii navrhnúť zjednodušenú formu: svieca, desiatok ruženca, porozprávať sa o deťoch, modlitba s poďakovaním. Snažme sa ich pochopiť. Pozvime ich k sebe domov na bežnú návštevu, spriatelenie sa. Hovorme s nimi o bežnom živote, nie o hnutí. Viac počúvajme, ako hovorme.

Úloha kňaza – môžeme byť veľkým darom pre kňaza, END môže byť pre neho miestom lásky. Sme zodpovední za kňaza. Prosme ho, aby chodil na stretnutia a dávajme mu priestor, aby aj on hovoril, venujme mu svoju pozornosť. Kňaz má právo upozorniť nás na nesprávnosť, na malú snahu. Už pred stretnutím by sme sa s ním mali stretnúť alebo skontaktovať a prebrať stretnutie, dohodnúť sa, v ktorej časti sa zapojí. Konzultujme s ním problémy jednotlivých manželov. Ak máme nový pár, necháme Lectio divina a Magnificat na kňaza. Kňaz má bdieť nad tým, aby sme neodišli od katolíckej Cirkvi.