« Back

Rodová rovnosť

Rodová rovnosť

Rodová rovnosť - gender ideológia.

    Krásne znejúce slová, čo sa však skrýva pod týmto pojmom. Anglické slovo gender označuje rod ako spoločensky naučenú rolu, ktorá nezávisí od biologického pohlavia. Doteraz existovala na otázku pohlavia jednoznačná odpoveď: muž alebo žena.

    Rodová ideológia hovorí: Nie je dôležité akého ste pohlavia biologicky, ale môžete si vybrať, či chcete byť muž alebo žena. V slobode si  vyberáte aj svoju sexuálnu orientáciu, či už je heterosexuálna, homosexuálna, transsexuálna, intersexuálna, bisexuálna...čokoľvek. Biologické pohlavie človeka nemá nijaký význam pre jeho identitu, ale predstavuje diktatúru prírody nad slobodným sebadefinovaním človeka. 

    Na základe pastierskeho listu otcov biskupov sa na Slovensku rozvírilo množstvo polemík a diskusií na tému rodovej rovnosti. Vďaka tomu sa veriaci aj neveriaci dozvedeli, že v našom parlamente sú pripravené na schválenie aj také materiály, ktoré chcú ničiť podstatu manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy a ohrozovať výchovu detí. V prípade schválenia nám do škôlok a škôl zavedú povinnú nemorálnu sexuálnu výchovu, ktorá presadzuje umožniť deťom od 4 rokov života slobodné rozvíjanie vlastnej sexuality, ktorá vedie k sebauspokojovaniu orientovanú na slasť. Prostredníctvom zážitkov sexuálnej rozkoše, chcú posilňovať povedomie vlastnej hodnoty. V skutočnosti ničia ich detskú nevinnosť a čistotu.  Pastiersky list otcov biskupov je skutočne pravdivý i keď nám média predkladajú niečo iné. Stále rozoberajú rovnoprávnosť mužov a žien a zavádzajú spoločnosť. Cieľom je v " tichosti a skrytosti" prijať zákony, ktoré pod rúškom slobody zotročujú človeka.           

    A teraz je rad na nás. Zaujímať sa ako môžeme prispieť, aby sme zabránili schváleniu ideológie, ktorá ohrozuje rodinu ako prirodzený základ spoločnosti, právo deti na šťastné detstvo a vštepovanie mravných hodnôt. Aj cieľom Pochodu za život bolo poukázať, že otec a mama, usporiadaná rodina je ten najlepší hodnotový základ pre dieťa.

    Vďaka patrí ThDr. Martinovi Kolejákovi PhD. odborníkovi vo veciach morálky, ktorý v našej farnosti uskutočnil niekoľko otvorených prednášok o rodovej rovnosti. Naposledy 14.12.2013 v kláštore redemtoristiek. A naším kňazom, ktorí zanietene presadzujú pravé hodnoty manželstva a rodiny a poukazujú na nebezpečenstvo, ktoré ju ohrozuje.

    Ježiš povedal svojim učeníkom: "Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú. Dávajte si pozor!" Lk,17,1,3. Každý z nás je Ježišovým učeníkom. Máme poznanie a preto, každý z nás je poslaný, aby bol šíriteľom svetla a pravdy v svojej rodine, práci...Byť zanietený a veriť, že s Božou pomocou je možné premôcť zlo. Teraz je ten čas. 

    „Keby si každý človek povedal: môj prejav lásky nemôže zachrániť ľudstvo...nikdy by na zemi nebola ani spravodlivosť, ani mier, ani dôstojnosť, ani šťastie. Ako žatva potrebuje každé obilné zrnko, potrebuje celé ľudstvo teba, tam kde si, si jedinečný, a teda nenahraditeľný! Na čo ešte čakáš?“ Michel Quoist 

Miriam Kleinová