« Back

Svätý apoštol Ján - mystik medzi apoštolmi

Svätý apoštol Ján - mystik medzi apoštolmi

Sviatok apoštola Jána je sviatkom a oslavou lásky. Lásky, ktorú najdokonalejšie a najhlbšie opísal v svojich spisoch práve sv. Ján. On nazrel najhlbšie do tajomstva Božej lásky a ponorený do jej tajomstva sa nám snažil  ju aj čo najdokonalejšie opísať a sprítomniť. Najmladší z apoštolov, ktorý ako jediný z nich zomrel prirodzenou smrťou a nepodstúpil mučenícku smrť ako ostatní, je ten, ktorý zažil Ježišovo premenenie na hore, ktorý si počas poslednej večere opieral hlavu o Ježišovu hruď, ten, ktorý neutiekol, ako ostaní, ale spolu s Ježišovou matkou stál pod krížom. Bol s Ježišom počas oslavy, ale tiež počas jeho potupy. Jemu Ježiš zveril svoju Matku a prostredníctvom neho nám ju dal aj za našu matku. Bol svedkom Ježišovej smrti, ale tiež jeho zmŕtvychvstania. On spolu s Petrom utekal k hrobu na podnet Márie Magdalény. Bol pri všetkých dôležitých udalostiach Ježišovho verejného účinkovania. Preto môže tak dôveryhodne opisovať Ježiša v svojich spisoch. Sv. Ján pochopil hlbokú pravdu o Božej láske a prostredníctvom neho nám Boh zanechal aj hádam najťažšie pochopiteľnú a tiež poslednú knihu celej Biblie „Zjavenie svätého apoštola Jána .“

 

Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.  Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel, ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal svojho Ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. Kto vyzná :  „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh o on v Bohu. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska, a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. (1 Jn 4,  7-16)

 

Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme: Slovo života.  A ten život sa zjavil; my sme ho videli, svedčíme o ňom a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám.  Čo sme teda videli a počuli, hlásame aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. My však máme spoločenstvo s Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom.  Toto píšeme, aby naša radosť bola úplná.  (1Jn 1, 1-4)