« Späť

Dom u Šimona

Dom u Šimona

   Ktorýsi farizej ho pozval, aby s ním jedol. On vošiel do farizejovho domu a sadol si k stolu. V meste bola istá žena, hriešnica. Keď sa dozvedela, že je hosťom vo farizejovom dome, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom, s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu slzami máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi, bozkávala mu ich a natierala voňavým olejom. Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si v duchu: "Keby tento bol prorokom, vedel by, kto a aká je to žena, čo sa ho dotýka, že je to hriešnica." Ježiš mu vravel: "Šimon, mám ti niečo povedať." On odvetil: "Povedz, Učiteľ!" "Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden dlhoval päťsto denárov, druhý päťdesiat. Keďže nemali skadiaľ dlžobu splatiť, odpustil ju obidvom. Ktorý z nich ho bude mať radšej?" Šimon odpovedal: "Myslím, že ten, ktorému viac odpustil." On mu povedal: "Správne usudzuješ." Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: "Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu, a nedal si mi vodu na nohy. Ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepobozkal si ma. Ale ona odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi nohy bozkávať. Hlavu si mi olejom nepomazal. Ona mi voňavým olejom nohy natrela. Preto ti hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje." A jej povedal: "Tvoje hriechy sú odpustené." Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť: "Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa?" On však povedal žene: "Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji! (Lk 7, 37-50)

   Pozvanie Ježiša bola pre neho veľká prestíž. Mal ešte niečo viac, čo druhí nemajú. Prichádza cudzoložnica, umýva jeho nohy slzami a utiera vlasmi. Je to šok pre každého. Ako môže Ježiš dovoliť, aby sa Ho dotýkala cudzoložnica. Hovorí im podobenstvo o dvoch dlžníkoch a nakoniec hriešnici odpúšťa.

   Aj v našich spoločenstvách sa musíme vyjadrovať slobodne. Vidíme okolo seba dianie vo svete a chceme sa pripodobňovať svetu (svetskému, konzumnému svetu). Toto sú ohrozenia, ktoré sa prikrádajú znenazdajky a postupne. Je potrebné klásť si neustále otázku: Nejdeme cestou, ktorá nevedie ku Kristovi?

   Musíme si navzájom odpúšťať, v manželstve, v rodinách. Musíme sa snažiť o to, aby sme sa nezraňovali, ale aby sme kráčali po ceste pravdy. Niekedy sa zraňujeme z nevedomosti. Odpúšťanie musí byť náš životný postoj, stále mať na zreteli toho druhého. Iba partnerovi sa môžem otvoriť a ukázať a súčasne nebudem ponížený.

   Boh, Ježiš Kristus, je Ten, ktorý prijíma, odpúšťa, žehná. Ustavične nám hovorí, že skrze Neho sa nemáme zastaviť, ale máme Ho stále nanovo hľadať a On nám podá pomocnú ruku. Máme sa učiť postoju odpúšťania, ktoré nám ukazuje Ježiš Kristus v dome u Šimona. Snažme sa nepovyšovať sa, ale každý deň si odpúšťať.

   Do pozornosti treba dať Sviatosť zmierenia. Treba ísť spolu s manželom/manželkou. Zlý vchádza cez hriech. Treba odstrániť hriech z našich manželstiev.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Tvoja viera ťa zachránila. Slová vypovedané samotným Ježišom boli vypovedané Márii Magdaléne vo chvíli, keď pohnutá ľútosťou nad svojimi hriechmi urobila skutok lásky, keď umyla Ježišovi nohy a pomazala mu ich vonným olejom. Tieto slová záchrany sú adresované každému kajúcemu hriešnikovi, úprimne ľutujúcim svoje poklesky a sľubujúcim nápravu svojho života. Odpúšťajú sa jej mnohé jej hriechy, lebo veľmi miluje povedal Ježiš prítomným v Šimonovom dome. Láska je teda kritériom potrebným k obsiahnutiu odpustenia. Odpustenia, ktorého potrebu pociťujeme v každodennom živote aj v našich rodinách. Tam kde niet odpustenia, tam niet ani lásky. Odpustenie je však skutočnosťou, ktorá nám často krát robí veľké problémy. Prijať odpustenie je oveľa jednoduchšie, ako odpustenie zrealizovať. Naše odpustenie je však podmienené aj odpustením samého Boha. Ježiš predsa hovorí , ak vy neodpustíte svojim vinníkom, potom ani Vám neodpustí Váš nebeský Otec Vaše previnenia. Táto skutočnosť je pre život v našich rodinách nesmierne dôležitá. Odpustenie by malo byť v živote kresťana niečo úplne prirodzené. Príležitosti k odpusteniu v manželstve je neúrekom, manželstva v ktorých si manželia dokážu vzájomne odpustiť sú naplnené pokojom a požehnaním samého Boha. Keď sa manželia skutočne milujú tak potom by pre nich nemal byť žiadny problém s odpúšťaním si navzájom. Toto je však často podmienené povahovými črtami človeka, avšak kresťanskí manželia posilnení milosťou sviatostného manželského zväzku dostávajú mimoriadne milosti do svojho manželstva, prostredníctvom ktorých sa dajú regulovať aj tieto skutočnosti. Nech nám je príklad kajúcej Márie vzorom aj v našich manželstvách. Nezabúdajme , že odpustilo sa jej mnoho, preto že veľmi milovala.
Odoslané 10.12.2013 21:58.